Nikon F2 “Titan” 1980

Nikon F2 Titan, 1980

Special order Nikon F2 Titan body without Titan engraving.
Serial Number: 9202454

Photo credit: © Leitz Photographica Auction